گریه هایم بی صداست

عشق من بی انتهاست

رد پای اشکهایم رابگیر

تا بدانی خانه عاشق کجاست